logo.png

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl reikalingos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys?

                      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučių namų butų savininkais ar individualių namų savininkais sudaromos bendrovės abonentiniame skyriuje, darbo dienomis nuo 8.00 val. – 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. - 15.45val., pietų pertrauka nuo12.00 val. – 12.45val.

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

nuosavybės teise į butą patvirtinantys dokumentai;

asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis reglamentuoja Pardavėjo ir Vartotojo (abonento) santykius, atsirandančius tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas ir atsiskaitant už pateiktą vandenį bei nuotekų tvarkymą.

Kodėl geriamojo vandens 1m3 kaina nenurodyta sutartyje?

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu vandens kaina būtų įrašoma į sutartis, pasikeitus kainai reikėtų perrašyti sutartis su visais vartotojais (abonentais).

Kas nustatė vandens suvartojimo normas ?

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB "Skuodo vandenys" nuo 2019 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui - 2,25 kub. m., įmonėms - 4,5 kub. m.

Kodėl reikia keisti skaitiklius ir kur dėl to kreiptis ?

                     Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“ tel.(8 440) 73008. Skaitikliai pradėti keisti tik patvirtinus naujas kainas ir įvedus pardavimo kainą, kurioje numatyta lėšų ir skaitiklio keitimui. UAB ,, Skuodo vandenys“ yra įpareigoti prižiūrėti ir keisti skaitiklius.

Pastatų ivadinių skaitiklių metrologines patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų skaitiklių – 6 metai.

Įmonės darbuotojai prieš atvykdami keisti skaitiklių iškabina pranešimus daugiabučio namo skelbimų lentoje (prieš 2-3 dienas, individualių namų savininkus – informaciniais pranešimais.

Pakeitus geriamojo vandens skaitiklį (- ius) reikia atsiskaityti pagal senus geriamojo vandens skaitiklio rodmens skaitiklio rodmenis ir tuomet pradėti mokėti pagal naujus geriamojo vandens skaitiklio rodmenis.

Jei skaitiklio metrologines patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o vartotojas nesudaro sąlygų skaitiklį pakeisti tvarkingu, tai geriamojo vandens suvartojimas, vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, papildytų Aplinkos ministro 2011m. Sausio 5 d. įsakymu Nr.D1-19, 171 punktu, skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas. Pagal normas apskaičiuotas vandens kiekis, pakeitus skaitiklį(-ius), neperskaičiuojamas.

Kas yra pardavimo kaina?

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš 1 m³ geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos. Už faktiškai sunaudotą vandenį mokama 1 m³ kaina o pardavimo kaina nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra ta pati kiekvieną mėnesį. Į pardavimo kainą (vadinama abonentiniu mokesčiu) įtraukiamos abonentinės tarnybos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo, techninės priežiūros, keitimo, metrologinės patikros, remonto, sąskaitų parengimo ir pateikimo bei kitos būtinosios sąnaudos, susijusios su vandens pardavimu. Dabar šios sąnaudos yra išskirtos iš 1 m³ kainos ir nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

Kada vartotojui (abonentui) nereikia mokėti pardavimo kainos?

Vartotojas (abonentas) pardavimo kainos nemoka, kai jis planuoja išvykti arba nesinaudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ilgiau negu vieną mėnesį, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, raštu (prašymu) informavęs vandens tiekėją ir bendrovės atstovui išmontavus vandens apskaitos prietaisą. Vartotojas (abonentas) vandens tiekėjui sumoka tik už laikiną atjungimą, t.y. laikino atjungimo įmoką, kurią apskaičiuoja vandens tiekėjas.

Atsakomybės ribos

Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 skyriaus 16 straipsnio 13 dalimi, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai įrengiami viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos (vandentiekio šulinys, nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (esant slėginei nuotekų linijai), individualaus namo nuotekų valykla, sklypo riba ar statinio arba daugiabučio namo nuotekų išvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją). Abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos nurodomos sudarant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį. Su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų įrengimu iki abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribų, abonentų ir vartotojų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų prijungimu prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui, vykdančiam viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros susijusias išlaidas apmoka geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, vykdantys viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą. Vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų įrengimo ir prijungimo sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą tam tikros kategorijos abonentams ir vartotojams.

_______________________________________________________________________________________

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS SU VARTOTOJU

<...>

II BENDROSIOS NUOSTATOS

<...>

5.5. Vandens tiekėjo ir Abonento ir (ar) Vartotojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribos yra nustatomos sekančiai: privačių namų gyventojams vandens tiekimo linija aptarnaujama iki Abonento ar Vartotojo sklypo ribos, nuotekų tinklų aptarnavimo riba yra pirmas kontrolinis šulinys, esantis už Abonento ar Vartotojo sklypo ribų. Daugiabučių namų gyventojams vandentiekio tinklai aptarnaujami iki pastato rūsyje esančio įvadinio vandens skaitiklio, o nuotekų tinklai – iki pirmo kontrolinio šulinio, tai yra, iki to šulinio, iš kurio nuotekų tinklai yra pakloti į pastatą.

Užliejo rūsį ar pusrūsį?

Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai (tualetai, dušinės, vonios, skalbimo mašinos ir pan.) turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.

Kur kreiptis, jei įvyko lauko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija ?

   Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“. Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose ar pablogėjo geriamojo vandens kokybė, apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti UAB ,,Skuodo vandenys“ abonentiniam skyriui tel. 73008 ar budinčiam po darbo val. ir poilsio dienomis tel.73008.

UAB ,,Skuodo vandenys“ geriamąjį vandenį gyventojams tiekia iki daugiabučio namo įvadinio skaitiklio, o į individualius namus vandenį tiekia iki sklypo ribos. Nuotekų tinklus bendrovė eksploatuoja iki pirmojo kontrolinio šulinio. Daugiabučio namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita daugiabutį namą administruojanti bendrovė).Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ar į daugiabutį namą administruojančią bendrovę .Individualių namų vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja namo savininkas.

Jeigu ABONENTUI priklausančiame įvade įvyko avarija, jos metu prarasto vandens kiekis skaičiuojamas priimant, kad vanduo tekėjo 3 m/s greičiu visu įvado skersmeniu per visą avarijos trukmę. Jei avarijos trukmės nustatyti neįmanoma, tariama, kad vanduo tekėjo per laikotarpį, praėjusį nuo skaitiklio parodymo paskutinio patikrinimo dienos.

Jei likviduojant avariją reikia nuimti vandens skaitiklio plombą, buto ar namo savininkas apie šį faktą nedelsiant turi informuoti UAB ,,Skuodo vandenys“ tel. 8 440 73008. Jums patogiu laiku į Jūsų namus atvyks UAB '' Skuodo vandenys“ darbuotojas ir vėl užplombuos vandens skaitiklį.

Įtariate, kad sugedo vandens apskaitos skaitiklis?

Jeigu ABONENTAS abejoja TIEKĖJUI priklausančio vandens skaitiklio duomenų tikslumu, jis turi teisę kreiptis į TIEKĖJĄ, kad pastarasis jį patikrintų. Jeigu patikrinus nustatyta, kad vandens skaitiklis atitinka standartą, jo nuėmimo, tikrinimo ir pastatymo išlaidas apmoka ABONENTAS. ABONENTAS gali pareikalauti pakeisti skaitiklį už jį apmokėdamas. Informuokite UAB "Skuodo vandenys" abonentinį skyrių tel. 8 440 73008.

Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo ?

Tinkamai ir laiku nesutvarkyti ir neprižiūrėti inžinieriniai tinklai ir būstas gali sukelti daugybę rūpesčių ir nemalonumų žiemos metu. UAB ,, Skuodo vandenys“ šaltuoju periodu gauna nemažai skundų dėl užšalusių vandentiekio tinklų, įvadų ar apskaitos mazgų .Dauguma atvejų vanduo užšąla vartotojo eksploatuojami vamzdynai. Dažniausia to priežastis – per sekliai pakloti vandentiekio vamzdžiai, minusinė patalpų, kur yra vamzdynai, apskaitos mazgai ir uždaromoji armatūra, temperatūra. Daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinierinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 9.1 punktas taip pat teigia , kad abonentai (vartotojai) teisės aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas. Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus tinklus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Susikaupė skola. Ką daryti ?

Patariame mokėti ne paskutinę mėnesio dieną, kadangi įmoku gavimas priklauso ne nuo mūsų, o nuo įmokas priimančių įstaigų.

Neapmokėjus už UAB ,,Skuodo vandenys‘‘ suteiktas paslaugas, vartotojams (abonentams) siunčiami priminimo raštai, kuriuose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino. Taip pat pradedami skaičiuoti delspinigiai. Neatsakant į raštiškus pranešimus skola išieškoma teismine tvarka.

Šalių susitarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Skolos grąžinimo terminus nustatome aptardami su klientu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį.

Norint gauti kompensaciją reikia kreiptis į seniūniją arba socialinės paramos centrą pagal gyvenamąją vietą.

Kontaktai

Telefonai

Įvykus avarijai (8 440) 73 008,

skambinti visą parą.

Darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00

-Abonentinis skyrius (8 440) 73 008

-Buhalterija (8 440) 73 170

-Direktorius (8 440) 73 001

-Higienos ir sveikatingumo centras

(8 440) 78 018

Kita informacija

info@skuodovandenys.lt

Vaižganto gatvė 27, LT-98121 Skuodas

Įmonės kodas - 173820527

PVM kodas - LT738205219

a. s.  -  LT164010044700040228

Luminor AB bankas

Darbo laikas

I 8.00—17.00
II 8.00—17.00
III 8.00—17.00
IV 8.00—17.00
V 8.00—15.45
VI Poilsio diena
VII Poilsio diena

Administracijos pietų pertrauka
12.00—12.45

Abonentinis skyrius dirba be pietų pertraukos.

Prieš šventines dienas dirbama viena valanda trumpiau.

Prisijungimas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas