logo.png

Baigiama tinklų rekonstrukcija ir plėtra

Trejus metus Skuodo rajone buvo vykdomas projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“, kurio metu įgyvendintos dvi Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuojamos ir vandentvarkos infrastruktūros plėtrą užtikrinančios sutartys. Jas įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesti net keturiose vietovėse – Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose.

Įgyvendinant darbus pagal projekto pirmąją rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje ir Lenkimuose“ tinklų klojimo darbai sėkmingai baigti visose gyvenvietėse. Aleksandrijoje iš viso naujų vandentiekio tinklų buvo paklota daugiau kaip 2,7 km, naujų nuotekų tinklų daugiau kaip 3 km. Lenkimų gyvenvietėje paklota daugiau kaip 2 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 8,3 km naujų nuotekų tinklų. Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai bei penkios siurblinės. Ylakiuose projekto įgyvendinimo metu buvo nutiesta daugiau kaip 6,9 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6,8 km naujų nuotekų tinklų bei pastatytos trys siurblinės. Mosėdžio gyvenvietėje nutiesta daugiau kaip 7 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6 km naujų nuotekų tinklų. Čia taip pat pastatyti nuotekų valymo įrenginiai bei penkios siurblinės. Prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų tikimasi prijungti daugiau kaip 700 gyventojų, o prie naujų nuotekų tinklų – daugiau kaip 2000 gyventojų.

Sėkmingai darbai baigti ir pagal antrąją projekto rangos sutartį „Geriamojo vandens valymo įrenginių statyba Mosėdžio miestelyje“, pagal kurią buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, švaraus vandens rezervuaras bei lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai.

Gegužės pabaigoje projektą ruošiamasi priduoti valstybinei komisijai. Projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto vykdytojas yra UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 21.947.520,71 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skiria – 18.601.909,53 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudaro – 2.188.459,95 Lt, o likusias lėšas –1.157.151,23 Lt skiria projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija.

Tinklų klojimo darbai buvo vykdomi griežtai laikantis Europos Sąjungos direktyvų, kuriose visus darbus numatyta vykdyti tik iki gyventojų sklypų ribos. Taigi gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Skuodo vandenys“, kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos.

Laukiami vandentvarkos pasikeitimai

UAB „Skuodo vandenys“ sėkmingai artėja prie pabaigos įgyvendindama projektą „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“, finansuojamą iš ES Sanglaudos fondo, kurio metu plečiama vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūra Skuodo rajone, o tiksliau – Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyvenvietėse.

 

Darbus ketinama užbaigti laiku

Inicijavusi projektą UAB „Skuodo vandenys“ iš viso visose gyvenvietėse, kartu su vandentiekio įvadais ir nuotekų išvadais iki gyventojų sklypo ribos, numatė nutiesti daugiau kaip 44 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, t.y. daugiau kaip 19 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 25 km naujų nuotekų tinklų. Taip pat pastatyti dvejus nuotekų valymo įrenginius Aleksandrijoje ir Lenkimuose bei vandens valymo įrenginius Mosėdyje. Pasibaigus darbams prie centralizuoto vandentiekio tikimasi prijungti daugiau kaip 770 gyventojų ir daugiau kaip 2000 gyventojų prie naujų nuotekų tinklų. Visus projekte numatytus darbus planuota užbaigti iki 2014 m. vasaros.

Projekto darbai sėkmingai artėja prie pabaigos. Įgyvendinant darbus pagal projekto pirmąją rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje ir Lenkimuose“ tinklų klojimo darbai sėkmingai baigti visose gyvenvietėse. Aleksandrijoje iš viso naujų vandentiekio tinklų buvo paklota daugiau kaip 2,7 km, naujų nuotekų tinklų daugiau kaip 2,9 km. Lenkimų gyvenvietėje paklota daugiau kaip 2 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 8,3 km naujų nuotekų tinklų. Ylakiuose projekto įgyvendinimo metu buvo nutiesta daugiau kaip 6,9 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6,6 km naujų nuotekų tinklų. Mosėdžio gyvenvietėje nutiesta daugiau kaip 7 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 6 km naujų nuotekų tinklų. Šiuo metu gyvenvietėse vykdoma paklotų tinklų diagnostinė patikra bei aplinkos atstatymo darbai.

Sėkmingai darbai baigti ir pagal antrąją projekto rangos sutartį „Geriamojo vandens valymo įrenginių statyba Mosėdžio miestelyje“, pagal kurią buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, švaraus vandens rezervuaras bei lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai.

 

Svarbi informacija gyventojams

Gyventojai, kuriems projekto įgyvendinimo metu buvo atvestos tinklų atšakos iki jų sklypų ribos, dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Skuodo vandenys“, kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos. Prie prašymo reikalinga pateikti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo ribų plano kopiją.

Vadovaujantis UAB „Skuodo vandenys“ išduotomis prisijungimui reikalingomis sąlygomis, gyventojo pasirinktas projektuotojas turi paruošti projektą pasijungimui prie magistralinių tinklų. Tuomet gyventojai pagal parengtą projektą turi pasisamdyti statybos firmą, turinčią Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams atlikti, nuo naujai paklotų miesto tinklų iki gyvenamojo namo, arba statybos darbus pasidaryti patys. Atlikus pasijungimo darbus ir UAB „Skuodo vandenys“ patvirtinus, kad statybos darbai atlikti tinkamai, bus sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Skuodo vandenys“.

Detalesnė informacija apie prisijungimo galimybes teikiama: UAB „Skuodo vandenys“ tel. 8 (440) 73008.

Trumpa informacija apie projektą

Projekto veiklomis prisidedama prie esamų socialinių, aplinkosaugos ir regionų vystymosi problemų sprendimo ir vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

Projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto vykdytojas yra UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 22.109.980,87 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skiria – 18.723.895,02 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudaro – 2.202.811,18 Lt, o likusias lėšas – 1.183.274,67 Lt skiria projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. vasario 11 d., pabaiga numatoma 2014 m. rugsėjo 29 d.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!

Lenkimų gyvenvietės nuotekų valymo įrengimai

 

Asfalto dangų atstatymas Ylakiuose.

Skuodo rajone netrukus prasidės vandentvarkos darbai

Skuodo rajone šiuo metu įgyvendinamos dvi Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuojamos ir vandentvarkos infrastruktūros plėtrą užtikrinančios sutartys. Jas įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami net keturiose vietovėse - Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose. Numatytos ES lėšos skirtos pagerinti gyventojų buities sąlygas ir sumažinti aplinkos taršą.

Neilgai trukus Lenkimų, Aleksandrijos, Mosėdžio bei Ylakių gyventojai galės stebėti šalimais vykstančius magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus. Šiuo metu, pagal su UAB „Edrija“ 2011 m. gruodžio mėn. pasirašytą sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose“ jau vyksta projektavimo ir paruošiamieji darbai.

 

Minėtose gyvenvietėse numatoma nutiesti daugiau nei 19 km naujų vandentiekio tinklų bei virš 25 km naujų nuotekų tinklų. Aleksandrijoje, Lenkimuose taip pat bus pastatyti dveji nuotekų valymo įrenginiai. Net 770 gyventojų bus sudaromos galimybės prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo, o 2043 gyventojams prie centralizuotai tvarkomų nuotekų sistemos. Ir, nors darbai pagal sutartį truks beveik du metus, gyventojai jau raginami apsvarstyti prisijungimo prie naujųjų tinklų galimybes bei aktyviai domėtis darbų eiga.

 

Kita Mosėdžio gyvenvietėje pradedama sutartis – „Geriamojo vandens valymo įrenginių statyba Mosėdžio miestelyje“, pasirašyta 2011 spalio mėn. su rangovu UAB „Irdaiva“. Pagal šią sutartį bus suprojektuoti ir pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, valykla bei švaraus vandens rezervuaras, renovuoti du gręžiniai. Vandens gerinimas, o tiksliau - kokybiško vandens užtikrinimas, Mosėdžio miestelyje bus vykdomas dviem technologiniais etapais, per kuriuos bus pašalintos perteklinės medžiagos – geležis, manganas, amonis, sieros vandenilis ir fluoridai.

 

Minėtos dvi sutartys yra projekto „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyvenvietėse)“ dalis. Pagal šias sutartis rangos darbų pradžia paskelbta 2012 m. vasario 2 d. ir 2011 m. lapkričio 23 d. Vykdytojas – UAB „Skuodo vandenys“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžete numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 22.109.980,87 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas skiria – 18.723.895,02 Lt, valstybės biudžeto lėšos sudaro – 2.202.811,18 Lt, o likusias lėšas – 1.183.274,67 Lt skiria projekto vykdytojas UAB „Skuodo vandenys“ ir partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2011 m. vasario 11 d., pabaiga numatoma 2014 m. rugsėjo 29 d.

 

Jis prisidės prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

 

Kontaktinis asmuo:

UAB „Skuodo vandenys“

Eksploatacijos inžinierius

 

Algirdas Miliauskas
tel.: 8 440 73170

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2011 - 2013 numatomas įgyvendinti "Nemuno žemupio baseino investicinės programos II etapas" Skuodo rajono keturiose gyvenvietėse Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio  ir Ylakių. Bus pastatyti du nuotekų valymo įrenginiai Aleksandrijoje ir Lenkimuose. Viena geriamo vandens valykla su fluoridų šalinimu Mosėdyje ir visose keturiose gyvenvietėse bus nauji vandentiekio ir nuotekų filtrai.

2010 metais baigtas įgyvendinti projektas "Nemuno žemupio baseino investicinės programos I etapas". Skuodo mieste buvo paklota nauja vandentiekio ir nuotekų linija, renovuota ir naujai pastatyta nuotekų siurblių.

Kontaktai

Telefonai

Įvykus avarijai (8 440) 73 008,

skambinti visą parą.

Darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00

-Abonentinis skyrius (8 440) 73 008

-Buhalterija (8 440) 73 170

-Direktorius (8 440) 73 001

-Higienos ir sveikatingumo centras

(8 440) 78 018

Kita informacija

info@skuodovandenys.lt

Vaižganto gatvė 27, LT-98121 Skuodas

Įmonės kodas - 173820527

PVM kodas - LT738205219

a. s.  -  LT164010044700040228

Luminor AB bankas

Darbo laikas

I 8.00—17.00
II 8.00—17.00
III 8.00—17.00
IV 8.00—17.00
V 8.00—15.45
VI Poilsio diena
VII Poilsio diena

Administracijos pietų pertrauka
12.00—12.45

Abonentinis skyrius dirba be pietų pertraukos.

Prieš šventines dienas dirbama viena valanda trumpiau.

Prisijungimas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas